Algemene voorwaarden

Handelsnaam: Mazoutwebsite.be een product van Attractive-Design bvba
Ondernemingsnummer: BE 0821 077 383
Adres: Wanzelesteenweg 37, 9260 Wichelen België

1. Toepasselijkheid
1.1. Partijen bij deze overeenkomst zijn Attractive Design bvba, handelend onder de naam Mazoutwebsite.be en de gebruiker van de website ("gebruiker") partij B.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, waarbij Mazoutwebsite.be aan de gebruiker toegang verleent tot het gebruikergedeelte van de website. Het gebruikergedeelte bestaat uit de voor niet-gebruikers afgeschermde delen van bovengenoemde website. De gebruiker heeft afhankelijk van de gekozen formule, toegang tot afgeschermde delen van de website.

2. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst komt tot stand als volgt: het vrijblijvende aanbod wordt gedaan door middel van de terbeschikkingstelling van het daartoe bestemde elektronische formulier op de website, dat door de gebruiker kan worden ingevuld. De aanvaarding van het aanbod door de gebruiker geschiedt door de invulling van het formulier en diens akkoordverklaring met de inhoud daarvan en van deze abonnementsvoorwaarden door het klikken op de knop 'verzenden'. De overeenkomst komt definitief tot stand door de bevestiging van Mazoutwebsite.be aan de gebruiker, via e-mail of telefonisch. Mazoutwebsite.be is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een gebruiker te weigeren. De overeenkomst kan tevens akkoord verklaard worden door het invullen en ondertekenen van een papieren formulier. De overeenkomst komt dan definitief tot stand op datum van ondertekening.
2.2. Elke partij heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in of buiten rechte te ontbinden ingeval de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst en daarin volhardt, ook na afloop van een redelijke termijn na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling.

3. Rechten en verplichtingen van de gebruiker
3.1. Een gebruiker verkrijgt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de website, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-gebruikers ("het gebruikergedeelte").
3.2. Mazoutwebsite.be behoudt zich het recht voor om op ieder moment rubrieken aan het gebruikergedeelte toe te voegen, uit het gebruikergedeelte te verwijderen, of deze toegankelijk te maken voor niet-gebruikers zonder dat dit tot enige verplichting tot restitutie van abonnementsgelden leidt.
3.3. Het abonnement is gebonden aan één persoon kan niet worden overgedragen. Het is de gebruiker dan ook niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot het gebruikergedeelte van de website. Onder derden wordt verstaan, anderen dan degene aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend, al dan niet binnen de eigen organisatie van de gebruiker.
3.4. De gebruiker draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het abonnement wordt toegerekend aan de gebruiker, c.q. aan de persoon aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend. De gebruiker draagt een risicoaansprakelijkheid voor het gebruik dat van het abonnement wordt gemaakt.
3.5. Het is de gebruiker toegestaan om voor eigen gebruik van de website afkomstige informatie af te drukken. Alle informatie op de website is beschermd door auteursrechten en/of het databankenrecht van Mazoutwebsite.be of derden. Het is gebruiker niet toegestaan deze informatie op enige wijze verder te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Mazoutwebsite.be. Onder openbaar maken wordt in dit geval ook verstaan het beschikbaar stellen van de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden.
3.6. Voor zover de gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld om vragen, opmerkingen of andere informatie via de website aan Mazoutwebsite.be en/of aan derden kenbaar te maken, zal hij van dit recht alleen gebruik maken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etc.
3.7. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor de juistheid van onder zijn naam ingevoerde inhoud. Tevens is de gebruiker volledig aansprakelijk voor eventuele claims voortvloeiend uit incorrect gebruik, incorrecte levering, fiscale claims etc.
3.8. Het gebruik van Mazoutwebsite.be is voorbehouden aan de gebruiker. Het is verboden om de dienst Mazoutwebsite.be aan derden, of voor derden, commercieel aan te wenden en als zodanig als dienst aan te bieden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Mazoutwebsite.be en zonder dat hiervoor een aanvullende overeenkomst is afgesloten.

4. Prijzen, facturering en betaling
4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen luiden de tarieven in Euro exclusief btw.
4.2. De kosten voor het gebruik van Mazoutwebsite.be worden in mindering gebracht op het prepaid tegoed wat vooraf door de gebruiker moet worden aangekocht. Na betaling via online-betaling of bankoverschrijving zal dit tegoed automatisch worden bijgeschreven bij het tegoed van de gebruiker. Tevens zal er direct een factuur beschikbaar worden gesteld voor het betaalde bedrag. Aangekocht prepaid tegoed kan achteraf niet worden gecrediteerd.
4.3. Mazoutwebsite.be is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. De aanpassing wordt kenbaar gemaakt door vermelding op de website en/of per post of e-mail. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen direct van toepassing.
4.4. Gedurende de proefperiode geldt er een FAIR USE POLICY op het gebruikersgedeelte dat u kosteloos kunt uittesten.

5. Garantie en aansprakelijkheid
5.1. Mazoutwebsite.be streeft ernaar om de website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Mazoutwebsite.be garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kunnen onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etc.
5.2. Mazoutwebsite.be streeft er naar om op zowel het gebruikergedeelte als op het algemeen toegankelijke gedeelte van de website correcte en actuele informatie aan te bieden. Mazoutwebsite.be kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit.
5.3 Mazoutwebsite.be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid, noch voor de inhoud van internetpagina's buiten de website waar door middel van 'links' op de website naar wordt verwezen.
5.4. De aansprakelijkheid van Mazoutwebsite.be wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade, uitsluitend als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500, - (vijfhonderd euro).
5.5. Aansprakelijkheid van Mazoutwebsite.be voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is expliciet uitgesloten.

6. Privacy
6.1. Mazoutwebsite.be houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Mazoutwebsite.be verwerkt de door de gebruiker bij het aangaan van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan het gebruik van de website door de gebruiker leiden tot verwerking van persoonsgegevens. Laatstbedoelde verwerkingen geschieden ten behoeve van onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de werking van de website en dergelijke. De persoonsgegevens als bedoeld in dit lid worden door Mazoutwebsite.be niet verstrekt aan derden.
6.2. De gebruiker kan op de website te allen tijde zijn eigen gebruikergegevens inzien en corrigeren. Deze informatie en functionaliteit zijn uitsluitend toegankelijk voor de gebruiker die beschikt over de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker.

7. Overige bepalingen
7.1. Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen betrekking hebben. Mazoutwebsite.be is echter te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen door wijziging van de voorwaarden zoals deze op de website worden vermeld en kennisgeving hiervan aan de gebruiker via de website en/of per post of e-mail.
7.2. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Mazoutwebsite.be en de gebruiker is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

×